શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય
Facebook tweeter
 
CM
શ્રી ગણપત વસાવા
માનનીય મંત્રીશ્રી
 
Minister
શ્રીમતી વિભાવરી દવે
માનનીય મંત્રીશ્રી
 
MoS
શ્રીમતી મનીષા ચંદ્રા (આઇ.એ.એસ)
સચિવ
 
Statue of Unity
Digi Locker
Statue of Unity
India Code
Pro-active Discloser-2013
 
Pro-active Discloser-2014
 
Pro-active Discloser-2015
 
Pro-active Discloser-2016
 
Pro-active Discloser-2017
 
Pro-active Discloser-2018
 
Pro-active Discloser-2019
 
મહિલાઓ માટે
Women Development
બાળકો માટે
Children Development
 
 
નવા સમાચાર
Advertisement for Empanelment of Advocate/Law Firm New
Police Station Based Support centre, Navsari district. Advertisement & form for Counselor New
WCD_ICDS_GUJ_Specifications of PURNA kit New
WCD_ICDS_GUJ_Specifications of Pre-School Uniform New
WCD_ICDS_Tender for Appointment of IEC Agency New
WCD_ICDS_Tender for Preschool Uniforms 2018-19 New
WCD_ICDS_Tender for Preschool Education Kit 2018-19. New
WCD_ICDS_Tender for Preschool Education Kit 2017-18 New
CDPO Promotion Order Dated 30-05-2019 New
વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ યોજના માટેની જાહેરાત New
વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ યોજના માટેની ગાઇડલાઇન New
WCD_ICDS_Tender for Medicine Kit. New
WCD_ICDS_Tender for SABLA Kit 2017-18. New
CDPO Transfer Dated 05-03-2019. New
CDPO Promotion Dated 05-03-2019. New
તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૯ જિલ્લ પ્રોગ્રામ અધિકારી વર્ગ-૧ ના ઓડર. New
તા.૦૨-૦૩-૨૦૧૯ દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારી સહ રક્ષણ અધિકારી વર્ગ-૨ની બદાલીના ઓડર
તા.૦૨-૦૩-૨૦૧૯ મહિલા અને બાળ અધિકારી વર્ગ -૧ની સીધી ભરતીની ૧૭ જગ્યા ના ઓડર
ICDS_WCD Tender for Preschool Uniforms New
Dated 30-01-2019 Promotion Order CDPO to PO New
Appointment Order Field Officer Dt.29-01-2019 New
ઘટક કક્ષાના સી.યુ.જી. રજીસ્ટ્રેશન માટે અહિ ક્લિક કરો. New
સી.યુ.જી. રજીસ્ટ્રેશન માટે અહિ ક્લિક કરો. New
Appointment Order Direct Recruitment Programme Officer Dt. 07-09-2018 New
Printed Saree with Palav and Blouse Piece for Anganwadi Workers, Helpers and ICDS Functionaries of Gujarat State New
Guidelines for legal/financial assistance to Indian women deserted by their overseas Indian/Foreigner husbands New
Gujarat Mahila Vikas Award 2018-19 New
ખાતાના વડા તરીકે જાહેર કરવા બાબત New
નવા સ્વધાર ગ્રુહ શરુ કરવા અંગે જાહેરાત New
Promotion Order CDOP to PO-Assistant Director New
Entry on DBT Portal (ડીબીટી એન્ટ્રી પોર્ટલ) New
Request for Proposal (RFP) for statutory auditNew
"Gujarat Mahila Vikas Award 2017-18"New
વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ યોજના માટેની જાહેરાત New
વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ યોજના માટેની ગાઇડલાઇન New
"વિવિધલક્ષી મહિલા કલ્યાણ યોજના હેઠળ કેન્દ્રોની સ્થાપના બાબત-2"
"જાહેર ખબર"
"વંદે ગુજરાત ચેનલ પર એપ્રીલ મહિનાની આઈસીડીએસ કાર્યક્રમ માટેની આયોજન યાદી"
"વિધવા સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓને તાલીમ ધ્વારા પુનઃસ્થાપન"
"વિવિધલક્ષી મહિલા કલ્યાણ યોજના હેઠળ કેન્દ્રોની સ્થાપના બાબત"
"વંદે ગુજરાત ચેનલ પર ફેબ્રુઆરી મહિનાની આઈસીડીએસ કાર્યક્રમ માટેની આયોજન યાદી"
"વંદે ગુજરાત ચેનલ પર જાન્યુઆરી મહિનાની આઈસીડીએસ કાર્યક્રમ માટેની આયોજન યાદી"
"રાજ્ય મહિલા આશ્રયગૃહો અને નારી સંરક્ષણ ગૃહો/કેન્દ્રોના વહીવટ માટેના નિયમોનો મુસદ્દો"
"વંદે ગુજરાત આઈસીડીએસ કાર્યક્રમ આયોજન યાદી- ડીસેમ્બર"
"સલાહકાર-પ્રાપ્તિ અને લોજિસ્ટિક્સ માટેની જાહેરાત"
"સલાહકાર-પ્રાપ્તિ અને લોજિસ્ટિક્સ માટેની રૂપરેખા"
"સલાહકાર-પ્રાપ્તિ અને લોજિસ્ટિક્સ માટેની ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો"
"Comprehensive Nutrition Survey in Gujarat (CNSG)-Detailed Report-2014"
"Comprehensive Nutrition Survey in Gujarat (CNSG)- 2014"
“ ગુજરાત મહિલા વિકાસ પુરસ્કાર” શ્રેષ્ઠ મહિલા સંસ્થા અને શ્રેષ્ઠ મહિલા કાર્યકર માટે વર્ષ :-૨૦૧૫-૧૬ માટે જાહેરાત
“ ગુજરાત મહિલા વિકાસ પુરસ્કાર” શ્રેષ્ઠ મહિલા સંસ્થા અને શ્રેષ્ઠ મહિલા કાર્યકર માટે વર્ષ :-૨૦૧૫-૧૬ માટેનું ફોર્મ
Medicine kit Booklet- FINAL- Health Book Set 23-10-2015
Minutes of Meeting held at Gandhingar on16-04-2015
Monitoring to AWC Letter
"મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના" - ઠરાવ
Tender Notice - Ready to Cook Food Mix Tender
વધુ..
પ્રકાશન